Novec™ 1230

Revolučná náplň pre stabilné hasiace zariadenie.
Ide o prvé ekologicky udržateľné chemické hasiace prostriedky.

assets/frontend/img/novec/poster.jpg

Čo je kvapalina Novec 1230?

Hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 je čisté hasivo novej generácie, ktoré bolo vyrobené tak, aby vyhovovalo priemyselným požiadavkám na účinnosť a súčasne nepredstavovalo nebezpečenstvo pre ľudí ani záťaž pre životné prostredie. Vďaka tomu je kvapalina Novec 12130 ideálnou alternatívou pre ekologicky neudržateľné hasiace technológie. Môže byť použitá v celej škále aplikácií k ochrane priestorov, dôležitých zariadení a predovšetkým ľudí. Hasivo Novec 1230 sa už osvedčilo v nespočetných aplikáciách, od knižníc po lietadlá a od dátových centier po múzeá.

Prečo zvoliť hasiace kvapalinu 3M™ Novec™ 1230

Bezpečná pro životní prostředí

Bezpečná pre životné prostredie

Hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 je k životnému prostrediu šetrnejšia než akýkoľvek iný dnes dostupný čistý chemický produkt s potenciálom k úbytkom ozónovej vrstvy 0, potenciálom ku globálnemu otepľovaniu 1 a dobou existencie v atmosfére iba 5 dní.

V roku 2014 Európsky parlament odsúhlasil podporu návrhu Európskej komisie znížiť do roku 2030 používanie fluoruhlovodíků (HFC) o 79% pod priemer rokov 2009-2012. Dopady tohto nariadenia EÚ na trh s hasivami sú nasledovné:

 • HFC-227ea, HFC-125 a HFC-236fa sa týka obmedzovania HFC v rámci spomínaného nariadenia.
 • HFC-23 (FE-13™) sa od 1. januára 2016 nesmie objaviť na trhu.
 • Hasiace kvapaliny 3M™ Novec™ 1230 sa však toto nariadenie EÚ vôbec netýka.
Stiahnuť Brožúru
Bezpečná pre ľudí

Bezpečná pre ľudí

Hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 má nízku akútnu toxicitu a zároveň vysokú účinnosť hasenia. Je ideálna pre pracovisko, kde sa personál v prípade spustenia hasiaceho systému môže dostať do kontaktu s hasiacou látkou. Mimoriadna bezpečnosť tohto hasiaceho prostriedku vyplýva z toho, že jeho úžitková koncentrácia je výrazne nižšia, než jeho NOAEL (najvyššia dávka čiže expozičná koncentrácia látky, pri ktorej nie je pozorovaný žiadny štatisticky významný negatívny účinok na organizmus). Inertné plyny a chemicky čisté alternatívy sa z hľadiska bezpečnosti zďaleka nepribližujú k hodnotám, ktoré vykazuje hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230. A CO má 0% mieru bezpečnosti, takže nie je možné ho používať v uzatvorených priestoroch, kde sa pohybujú ľudia. Hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 má také vlastnosti, vďaka ktorým uhasí oheň ešte predtým, ako by jej koncentrácia dosiahla úroveň, ktorá by mohla mať negatívny vplyv na ľudí.

Video
Záruka 3M™ Blue Sky℠ Warranty

Záruka 3M™ Blue Sky℠ Warranty

Spoločnosť 3M má takú istotu, že hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 bude aj do ďalekej budúcnosti spĺňať ekologické a bezpečnostné štandardy, že v tomto odbore ako prvý ponúkame celosvetovú záruku proti stratám vzniknutým regulačnými opatreniami: 3M™ Blue Sky℠ Warranty. Pokiaľ dôjde k zákazu alebo obmedzeniu na použitie hasiacej kvapaliny 3M™ Novec™ 1230 kvôli potenciálu poškodzovať ozónovú vrstvu (ODP) alebo potenciálu ku globálnemu otepľovaniu (GWP), spoločnosť 3M vráti zákazníkovi obstarávaciu cenu kvapaliny Novec 1230. Aj keď je použitie HFC k protipožiarnej ochrane v súčasnosti povolené, silnia obavy, že v budúcnosti sa to zmení. Záruka 3M™ Blue Sky℠ je určená na zníženie investičného rizika spojeného s inštaláciou hasiacich prostriedkov.

Priestorovo nenáročná protipožiarna ochrana

Priestorovo nenáročná protipožiarna ochrana

Hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 ponúka výraznú úsporu miesta v porovnaní s hasiacimi systémami s alternatívnymi čistými hasiacimi prostriedkami. Vyžaduje približne rovnaký počet fliaš ako konvenčné halonové hasiace prostriedky a oveľa menej fliaš ako inertné plyny alebo systémy s CO. Priestor vo väčšine prípadov znamená peniaze - ušetriť miesto znamená mať viac priestoru pre niečo iné. Zlepšená flexibilita inštalácie vedie k minimálnym prestojom a maximalizuje funkčnú podlahovú plochu. Pri izbovej teplote je Novec 1230 v kvapalnom skupenstve a je skladovaný pri nízkom tlaku, takže manipulácia s touto hasiacou kvapalinou a plnenie hasiacich systémov je značne uľahčené. Opätovné naplnenie fliaš je možné vykonať bez prevážania na mieste, čo pre vás znamená úsporu času a neprerušenú ochranu vašich investícií.

Video
Rýchlosť hasenia

Rýchlosť hasenia

Hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 vďaka svojim vlastnostiam dokáže kontrolovať a uhasiť požiar v prvej fáze, to znamená ešte predtým, ako dôjde k intenzívnemu horeniu a oheň sa rozšíri. Automatické hasiace systémy, ktoré využívajú chemické hasiace prostriedky, ako je kvapalina Novec 1230, hasia s väčšou rýchlosťou než systémy s inertnými plynami. Novec dosiahne potrebnej koncentrácie v celom priestore len za 10 sekúnd. Akýkoľvek požiar je uhasený do 30 sekúnd. V prípade inertných plynov je doba vypúšťania hasiaceho prostriedku až 120 sekúnd. Vďaka veľmi nízkej teplote, pri ktorej sa hasiaca látka Novec 1230 mení v plyn, spoločne s jeho vyšším tlakom v plynnom stave, sa hasivo vyparuje viac ako 50-krát rýchlejšie ako voda. Hasivo Novec 1230 hasí oheň za menej ako polovicu času v porovnaní s CO

Video
Nákladová efektívnosť

Nákladová efektívnosť

Zvažovali ste celkové náklady na obstaranie a prevádzku svojho hasiaceho systému? Náklady na hasiacu látku sú len jednou položkou v celkových nákladoch, ktoré by ste pri výbere hasiaceho systému mali brať do úvahy. Keďže hasiaca látka 3M™ Novec™ 1230 sa uchováva v kvapalnom stave, prispieva to k efektívnemu využitiu priestoru a napomáha to k maximalizácii funkčnej podlahovej plochy, čím sa šetria náklady. V porovnaní s alternatívami vyžaduje Novec 1230 výrazne menej fliaš. Opätovné naplnenie fliaš hasivom Novec 1230 je možné vykonať na mieste bez prevážania, čo pre vás znamená úsporu nákladov na transport fliaš. Náklady na prestoje v prípade požiaru alebo náhodného spustenia hasiaceho systému môžu byť významné. Vodná para poškodzuje elektronické zariadenia a materiály, čo vedie k prestojom, stratám a vysokým nákladom. Vysokotlakové hasiace systémy môžu spôsobiť poškodenie pevných diskov, čo vedie k prestojom, stratám a vysokým nákladom. Hasiaca kvapalina Novec 1230 nepoškodzuje elektroniku, elektronické médiá ani jemnú mechaniku.

Šetrná protipožiarna ochrana

Šetrná protipožiarna ochrana

Kvapalina Novec 1230 je nekorozívna a nereaguje s papierom, plátnom ani s inými podobnými metriály, takže vaše najcennejšie investície sú ochránené. Nepoškodzuje elektroniku, elektronické médiá ani jemnú mechaniku. Hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 vďaka svojim vlastnostiam dokáže uhasiť požiar rýchlo, v priebehu 30 sekúnd, to znamená ešte predtým, ako dôjde k intenzívnemu horeniu. Keďže táto hasiaca látka je elektricky nevodivá, nie je nutné vypínať elektrické zariadenia, takže komunikačné prostriedky ďalej fungujú. Kvapalina Novec 1230 sa používa na ochranu cenností, ako sú vzácne tlače, papierové dokumenty, archívne filmy a videá, starožitnosti a umelecké diela. Nepoškodzuje farby, atrament, pastely ani farbivá používané v maliarstve a v múzeách. Nepoškodzuje tkaniny, kožu ani iné materiály.

Video

Kde hasiacu kvapalinu 3M™ Novec™ 1230 používať?

Protipožiarna ochrana v komerčných a priemyselných budovách

Protipožiarna ochrana v komerčných a priemyselných budovách

Konvenčné vodné, penová a prášková hasiace prostriedky môžu predstavovať riziko pre zariadenia aj osoby. Hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 chráni vaše zariadenie a objekty pred ohňom a súčasne je bezpečná pre váš personál.

 • Je to čisté hasivo novej generácie, ktoré chránia vaše investície.
 • Oheň uhasí počas 30 sekúnd - skôr než sa stačí rozšíriť. Vďaka svojim vlastnostiam uhasí oheň ešte predtým, ako jej koncentrácia dosiahne úroveň, ktorá by mohla mať negatívny vplyv na ľudí.
 • Nepoškodzuje elektroniku, elektronické médiá ani jemnú mechaniku.
 • U CO2 a mnohých konvenčných alternatívach, ako sú inertné plyny, množstvo čistého hasiaceho prostriedku potrebného na uhasenie požiaru dosahuje úroveň, ktorá je pre ľudí škodlivá, alebo dokonca smrteľná.
Protipožiarna ochrana v múzeách a archívoch

Protipožiarna ochrana v múzeách a archívoch

Rozstrekovače, vodná hmla a práškové hasiace prostriedky môžu byť pre krehké a nenahraditeľné umelecké diela, exponáty či archívy rovnako ničivé ako oheň. Hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 je revolučným riešením pre ochranu vašich najväčších cenností.

 • Táto pokroková čistá hasiaca látka sa používa na ochranu cenností, ako sú vzácne tlače, papierové dokumenty, archívne filmy a videá, starožitnosti a umelecké diela. Nepoškodzuje farby, atrament, pastely ani farbivá. Vôbec nepoškodzuje tkaniny, kožu ani iné materiály.
 • Oheň uhasí počas 30 sekúnd - skôr než sa stačí rozšíriť a napáchať škody.
 • Použitie alternatívnych hasiacich prostriedkov, ako sú inertné plyny, má ďaleko väčší dopad na využitie priestoru než systém s hasivom 3M™ Novec™ 1230. V porovnaní s inertnými plynmi vyžaduje menší objem kvapaliny k ochrane daného priestoru, a preto je systém menej nápadný.
Protipožiarna ochrana v dátových a serverových centrách

Protipožiarna ochrana v dátových a serverových centrách

Aj malý požiar v kľúčovom mieste môže viesť ku katastrofálnym stratám, pretože preruší dôležité operácie a zničí nákladné zariadenia. Hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 je ideálna pre serverové a dátové centrá.

 • Ide o vysoko účinné hasivo, ktoré dokáže uhasiť požiar rýchlo, v priebehu 30 sekúnd, teda ešte predtým, ako dôjde k intenzívnemu horeniu.
 • Keďže táto hasiaca látka je elektricky nevodivá, nie je nutné vypínať elektrické zariadenia, takže komunikačné prostriedky ďalej fungujú. Nepoškodzuje elektroniku, elektronické médiá ani jemnú mechaniku.
 • Použitie alternatívnych hasiacich prostriedkov, ako sú inertné plyny, má ďaleko väčší dopad na využitie priestoru než systém s hasivom 3M™ Novec™ 1230. V porovnaní s inertnými plynmi vyžaduje menší objem kvapaliny k ochrane daného priestoru, a preto je systém menej nápadný.
 • V porovnaní s alternatívnymi hasiacimi prostriedkami je opätovné plnenie oveľa ľahšie.
Požiarna ochrana v letectve a ozbrojených silách

Požiarna ochrana v letectve a ozbrojených silách

Hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 je elektricky nevodivá a ideálna pre pokročilé hasiace systémy, na ktoré sa môžu moderné ozbrojené sily a letecká odvetvia spoľahnúť.

 • U CO2 a mnohých konvenčných alternatívach, ako sú inertné plyny, množstvo čistého hasiaceho prostriedku potrebného na uhasenie požiaru dosahuje smrteľnej úrovne.
 • Je ideálny pre kľúčové protipožiarne letecké systémy, palubné systémy, motory, kokpity, priestory pre posádku v obrnených vozidlách a hangáre či iné letiskové plochy.
 • Keďže je toto hasivo elektricky nevodivé, nie je nutné vypínať elektrické zariadenia, takže komunikačné prostriedky ďalej fungujú. Nepoškodzuje elektroniku, elektronické médiá ani jemnú mechaniku. Je ideálny pre telekomunikačné priestory, serverové a riadiace strediská.
 • Pri izbovej teplote je Novec 1230 v kvapalnom skupenstve a je skladovaný pri nízkom tlaku, takže manipulácia s touto hasiacou kvapalinou a plnenie hasiacich systémov je značne uľahčené. Opätovné naplnenie fliaš je možné vykonať na mieste bez prevážania, čo pre vás znamená úsporu času a nepretržitú ochranu vašich investícií.
Požiarna ochrana v sektore výroby energie a rozvodných sietí

Požiarna ochrana v sektore výroby energie a rozvodných sietí

Stála dodávka vody, plynu a elektriny je kľúčová. V prípade požiaru je dôležité, aby prerušenie dodávok bolo čo najkratšie a malo čo najmenší dopad na priemysel i domácnosti. Hasiaca kvapalina 3M™ Novec™ 1230 je ideálnym hasivom, ktoré tomu môže napomôcť.

 • Navrhnuté pre automatické hasiace systémy skríň, rozvodní a transformátorovní do 110 kV. Keďže toto hasivo je elektricky nevodivé, nie je nutné vypínať elektrické zariadenia, takže komunikačné prostriedky ďalej fungujú.
 • Elektrická pevnosť v kvapalnom stave 17,5 kV / mm, v plynnom stave 7 kV / mm.
 • Ide o vysoko účinné čisté hasivo, ktoré je alternatívou pre systémy s vodnými sprinklermi, práškovým hasivom alebo penou, a nepodlieha Montrealskému protokolu.
 • Novec 1230 ponúka väčšiu slobodu pre priestorové usporiadanie bez nebezpečenstva, že by koncentrácia hasiacich prostriedkov mohla byť príliš vysoká.
 • Vyžaduje približne rovnaký počet fliaš ako konvenčné halonové hasiace prostriedky a oveľa menej fliaš ako inertné plyny alebo systémy s CO2 .

Kontakt